Eigersund Kirkelige Fellesråd

Fellesråd

Aktiviteter

Eigersund Kirkelig Fellesråd 

Fellesrådet sine oppgaver: 

Hver kommune i Norge har et kirkelig fellesråd som består av to representanter fra hvert menighetsråd i kommunen, en representant valg av kommunen og en representant oppnevnt av biskopen. Unntaket er kommuner med et sokn, her har menighetsrådet fellesrådsfunksjonene. I store kommuner der det er mange sokn er det en representant fra hver menighetsråd. 

Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for alle ansatte med unntak av prestene. Videre er fellesrådet ansvarlig for forvaltningen av kirkens eiendommer med kirkebygg og gravlunder. Med andre ord er fellesrådet ansvarlig for vedlikeholdet av kirkebyggene og alle endringer som blir gjort av nybygg, påbygg og utbedringer. Gravlundene/ kirkegårdene er også fellesrådet ansvar. Ansvaret er begrenset til forvaltningen, det vil si de oppgaver som er pålagt i gravferdsloven. Ordningene rundt en gravferd, er det stort sett trossamfunnene som tar seg av. 

Eigersund kirkelig fellesrådet fordeler de midler som Eigersund kommune bevilger til kirkelig formål. Selv om bygningene er svært forskjellig, forsøker fellesrådet å holde en god standard på vedlikeholdet på alle byggene. Uteområdene rundt bygningene er det Eigersund kommune som steller, for fellesrådets regning. Eigersund kirkelig fellesråd har samlet administrasjonen på kontorene i Damsgårdsgate. Her har også prosten og prestene sine kontorer. 

Fellesrådet sine møter:

Sakspapirer til Fellesrådet

Ansatte:

Alle ansatte på Egersund kirkekontor 
Alle unntatt prestene er ansatt i Fellesrådet.
Prestene er ansatt i Stavanger bispedømmeråd.

Kirkeverge - Jørgen Tore Omdal

 jørgen tore omdal.jpg

Kirkevergen har arbeidsgiveransvar for alle ansatte unntatt prestene. Kirkevergen er sekretær for Eigersund Kirkelig Fellesråd, forbereder saker og følger opp vedtak. Kirkevergen følger opp kirkebygg og gravplasser.

kirkevergen@ekf.no - 51 46 33 40 

Sekretær for kirkevergen - Linda Hoseth

linda hoseth.jpg

lindah@ekf.no

Kirkevergens sekretær administerer lister for gravferd og festeavgift. Sender ut informasjon samt registerer gravferdsregisteret. Utsendelse av festeavgift: Dette sendes normalt ut i slutten på året.  

I tillegg hjelper sekretær til med andre oppgaver som sorterer under kirkevergen, eller delegeres fra andre ansatte.   

 


 

Leder for Fellesrådet - Per Arne Sandvold (ikke-ansatt)

per arne sandvold.jpg

per.arne.sandvold@dabb.no