Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

 

Inkluderende fellesskap    
   

MÅL:

Praktiserer vår kristne tro, slik Jesus lærte sine disipler. Vi vil fremme en holdning hvor en tenker inkludering av alle. Det er naturlig å tenke oppfølging av/ kontaktpersoner til de som blir invitert. Alle som vil bør få tilbud om oppgaver, ut ifra den enkeltes ønsker, resurser og nådegave.

 

Tiltak:

STYRKE TRO, TILHØRIGHET OG EVANGELISERING 

1. Tilby kirkeskyss; egen gruppe av frivillige, organiseres av diakoniutvalget.

2. NY; tilby ledsagertjeneste til gudstjenestene, evt sammen med kirkeskyss?

3. Tilrettelegge for funksjonshemmede, ivareta universal utforming.

 

4. NY; informasjon på nett, annonsering om tilrettelegging for å fremme inkluderende fellesskap.

5. Sanggruppe i kirka. "Musikkens fremme".

6. Julekonsert lille julaften ved menighetsrådet

7. Lørdagskveld for voksne i kirka en gang pr halvår. Egen komite.

8. Ivaretakelse av frivillige. Planmessig oppfølging og rekruttering ved frivillighetsgruppa.

9. Vår og høst; småturer på dagtid ved bønnegruppa

10. Retreat Eigerøy fyr 1-2 ganger pr år Egen gruppe.

11. NY: Temakvelder ut fra søylene i planen (Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet). Samarbeid de 3 diakoniutvalgene

12. Foreløpig ide; GODHETSLØRDAG til vår neste. Tilby dugnad. Kan sees i sammenheng med ”En hjelpende hånd”.

13. Besøk til utviklingshemmede ved Uninor med kaker 1- 2 ganger i året. Ved diakoniutvalget.

14. NY; Egen kontaktperson for de som ønsker å delta aktivt i gudstjenestene for utviklingshemmede.

15. NY; Flyktninger og innvandrere knyttes opp mot kontaktpersoner i kirka etter behov.

16. Ha 1 internasjonal gudstjeneste pr år, delta med skriftlesing og sang.

17. NY; Lørdagsarrangement med internasjonal gruppe og diakoniutvalget, i samarbeid med KIA.

 

UNGDOMMER

1. To personer knyttet opp mot konfirmantene. Diakonalt ansvar.

2. Fredagskvelder for ungdom i kirka. Egne ledere, men flere voksne trengs.

3. Temagudstjenester for denne gruppen i samme regi

4. Foreløpig ide; kontakt med flyktning- ungdommer for samarbeid om gudstjenester?

5. Åpen kirke ved kriser og ulykker. Organiseres av prest, diakon og kriseteam.

6. NY; tilby samtale til frivillige ungdomsledere. Organiseres ved frivillighetsgruppe.

           


FAMILIEN

1. Besøk ved 1, 2 og 3 årsdag for dåp v/ kontakt.

2. NY; kurs for par. PREP kurs tilbys ved diakonen.

 

ELDRE

1. Oppsøkende virksomhet/ hjemmebesøk. Styrke tro, tilhørighet og fellesskap. Organiseres via diakon og prest.

 

2. ”Vi over 60” 4 ganger pr år. Ved egen gruppe.

3. Andaktsbøker, lydbøker kjøpes inn og gis ved besøk/ for salg. Diakoniutvalget.

 

 

 

4. Tilby kirkeskyss til eldre som flytter til Egersund. Alles ansvar


 

PSYKISK SYKE/ DE MED RUSPROBLEMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NY; besøkstjeneste, og ledsagertjeneste til diverse aktiviteter, med opplæring, veiledning og kursing. Avklare samarbeid med Fyrlyssenteret/ Kirkens Bymisjon.

 

 

 

2. Ha kontakt med Fyrlyssenteret for samarbeid om behovet for kontaktperson.

3. Tilbud om gratisbilletter til kirkekonserter. Settes i et system; ansvar leder.

4. Foreløpig ide; et gudstjenestetilbud til denne gruppen lik Kirkens Bymisjon