Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kandidater til Eigerøy menighetsråd

 1

1 henning sulen sæstad.jpgNavn: Henning Sulen Sæstad 

Adresse: Rindaveien, Egersund

Alder: 34 år

Stilling/tittel: Anleggsleder

Tidligere medl.i menighetsråd? Nei

Hvorfor ønsker du å være med i Eigerøy menighetsråd?

Ønsker å hjelpe med å videreutvikle kirken til å bli en enda mer moderne kirke. At kirken skal være ett inkluderende samlingspunkt for alle generasjoner, hvor relasjoner bygges.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder arbeidet i Eigerøy Arbeidskirke?

Tilrettelegge slik at familier, barn og ungdom kan ha ett trygt og inkluderende møtested hvor relasjoner bygges. Ønsker å bidra med å bygge en kirke hvor det ikke finnes noen terskler for å komme å ha fine opplevelser.

2

2 anne gro fjerdingstad.jpgNavn: Anne Gro Fuglestad

Adresse: Leidlandsveien, Egersund

Alder: 34 år

Stilling/tittel: Sosionom

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Hvorfor ønsker du å være med i Eigerøy menighetsråd?

Jeg ønsker å være med i Eigerøy menighetsråd fordi jeg ønsker å kunne påvirke hvordan det skal jobbes i lokalkirka vår. Vi har behov for engasjerte og ulike folk i menighetsrådet, med forskjellig bakgrunn og ulike tanker. For meg er det viktig med en kirke for felleskap, respekt og godhet mot hverandre. Det er fint å kunne føle tilhørighet til noe trygt, hvor man opplever samhold. Kirken er en fin og viktig samlingsplass hvor alle er velkomne i sorg og glede, noe jeg setter svært høyt. Jeg opplever det givende å bidra i arbeidet i Eigerøy menighet.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder arbeidet i Eigerøy Arbeidskirke? 

I året som har gått har jeg vært i komiteen for Fredagskoz i kirken. Jeg har også hatt egne barn i barnesang og kor opp gjennom årene i arbeidskirken, og for meg er arbeidet med barn og unge veldig viktig. Jeg synes det er spennende å tenke nytt for å møte barna i deres ulike aldersgrupper og behov. Det er også viktig å kunne møte behovene, slik at barn og unge ønsker å være en del av fellesskapet, lære om kristen tro, kan føle tilhørighet og bli trygge i kirken. For meg er det viktig at alle kan komme «slik de er». Selv om vi er ulike, har ulik bakgrunn, tanker og følelser er jeg opptatt av at det er viktig å være rause mot hverandre, inkludere og ha respekt for hverandre.

Kirken som en helhet er viktig. Jeg opplever det fint med åpenheten som kirken har, med demokrati hvor alle kan delta og komme med forslag som blir hørt. Engasjement fra barn, foreldre, besteforeldre osv. gir oss flere perspektiver og mangfold i form av ulike aktiviteter og bidrag. Dette fellesskapet styrken kirken vår og det er jeg veldig opptatt av. 

3

Navn: Jarle Hovland 

Adresse: Steinbakken, Egersund

Alder: 57 år

Stilling/tittel: Møntør

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja


4

4 jeanneth nodland.jpgNavn: Jeanneth Nodland

Adresse: Hyvingeveien, Egersund

Alder: 34 år

Stilling/tittel: Prosjektleder

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Hvorfor ønsker du å være med i Eigerøy menighetsråd?

For meg er menigheten noe mere en selve troen, den representerer historie, tradisjoner, og verdier om medmenneskelighet som jeg mener at det er viktig å bevare. Jeg er av den oppfatning at Eigerøy menighet jobber målrettet med å skape et felleskap i utvikling, selv for de som ikke er helt sikker på hva eller hvor mye de tror. Eigerøy menighet arbeider for å tilpasse kirken i den farten samfunnet utvikler seg, og det står respekt av det varierte tilbudet menigheten i dag tilbyr, og for de nye initiativene menigheten fremlegger.

Jeg er stolt av å ha blitt spurt om å stille til valg for Eigerøy menighet, og derfor kunne få muligheten til å bidra til at «okka arbeidskjerka» forblir et samlingspunkt, slik at den alltid vil være tilgjengelig for alle som måtte ha behov for den. 

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder arbeidet i Eigerøy Arbeidskirke?  

Dugnadsånden og frivillighetsarbeidet står sterkt i Eigerøy Arbeidskirke, og det er viktig for meg at dette støttes og får rom til å utvikles. Det som er mest interessant for meg er å bidra til at Arbeidskirken får fortsette sitt gode arbeid med å finne og skape muligheter hvor vi kan se og hjelpe hverandre, og gi et lett tilgjengelig tilbud til de som har lyst til å gjøre en innsats for felleskapet. Det er kirkens arbeid med medmenneskelighet som er mest appellerende for meg.

5

5 thor erling sætrevik.jpgNavn: Thor Erling Sætrevik

Adresse: Briggveien, Egersund

Alder: 29 år

Stilling/tittel: Lektor

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja, i denne perioden, dvs. 2015-2019

Hvorfor ønsker du å være med i Eigerøy menighetsråd?

Jeg vil være med fordi det er viktig at noen tar i et ekstra tak i menigheten. Jeg er veldig glad i arbeidskirka og ser at det er en viktig møteplass for veldig mange ulike mennesker, hele uka, hele året. Ingenting kommer av seg selv. Noen må være med og organisere, skaffe frivillige og tilrettelegge for at menigheten skal fortsette å kunne drives slik at frivillige og besøkende har lyst til å komme igjen. Nå har jeg vært med i menighetsrådet i én periode, og opplever det som veldig givende å kunne bidra på denne måten. Samtidig er det viktig at menighetsrådet har medlemmer i ulik alder, slik at vi kan representere størst mulig bredde av de som kommer i kirka og tar del i menighetens arbeid. Jeg ønsker å være en stemme for ungdommer og unge voksne. Mitt største ønske for det videre arbeidet er gjøre det lettere for alle å invitere med seg venner og familie til alt det flotte arbeidet som foregår i kirka, og da spesielt ungdomsopplegg, gudstjenester og trosopplæringsarbeid (0-18 år).

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder arbeidet i Eigerøy Arbeidskirke?  

Jeg har vært mest engasjert i ungdomsarbeid, gudstjenester og trosopplæring (0-18 år). På alle disse arenaene er det viktig for meg at folk opplever å bli møtt på en varm og god måte. Eigerøy menighet har definert noen veldig flotte visjonssetninger, som sier noe om hvordan menigheten vil være. Jeg er spesielt glad i setningen om respekt; «Kjærlighet, åpenhet og ærlighet skal prege oss. Vi viser hverandre respekt for den enkeltes trosvandring. Det er plass for diskusjon og undring blant oss.» Jeg er så takknemlig for å være en del av en menighet der gamle og nye besøkende gir tilbakemelding om at de opplever nettopp dette. Derfor er jeg opptatt av at vi skal fortsette å opprettholde en åpen og ærlig kultur, der folk opplever at det er godt å komme «som en er».

6

Navn: Elisabeth Tjensvoll 

Adresse: Uførfjellveien, Egersund

Alder: 32 år

7

7 arne espeland.jpgNavn: Arne Espeland

Adresse: Skøyteveien, Egersund

Alder: 62 år

Stilling/tittel: Seniorrådgiver

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Hvorfor ønsker du å være med i Eigerøy menighetsråd?

Jeg ønsker å bidra til å videreutvikle menigheten som en åpen og inkluderende kirke med plass til alle. I det ligger respekten for den enkeltes trosvandring gjennom livet. Kirkas motto er «Se og bli sett». Menighetsrådet har, sammen med resten av menigheten, en viktig rolle for å virkeliggjøre mottoet.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder arbeidet i Eigerøy Arbeidskirke?  

Jeg er engasjert i mye av kirkas arbeid og vil gjerne fortsette med det. Fremover tenker jeg at jeg vil bidra mer til den diakonale delen, kirkens omsorgstjeneste. Dette kan for eksempel være å bidra til åpen kafé, kirkemiddag, miljøkvelder, superonsdag, arbeid rettet mot bestemte aldersgrupper eller hva vi blir enige om å satse på.

8

8 hege jensenius.jpgNavn: Hege Merete Midbrød Jensenius 

Adresse: Midbrødveien, Egersund

Alder: 49 år

Stilling/tittel: Legesekretær 

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja, i 2 perioder nå. 

Hvorfor ønsker du å være med i Eigerøy menighetsråd?

Jeg har nå vært medlem i Eigerøy menighetsråd i 8 år, og kjenner at jeg fortsatt har tid og krefter til å være med i det viktige arbeidet med å drive denne menigheten. Jeg trives veldig godt i Eigerøy Arbeidskirke og kirka er en viktig arena i lokalsamfunnet, og jeg ønsker å være en del av det gode og inkluderende fellesskapet som finnes i denne kirka. Jeg ønsker å være med å bidra til at menigheten skal vokse, og at den skal oppleves inkluderende av alle som kommer.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder arbeidet i Eigerøy Arbeidskirke?  

Trosopplæring har til nå vært den arenaen i kirka som jeg har vært mest opptatt av. Dette er et området som jeg fortsatt synes er viktig å bidra i. Jeg er også opptatt av at Gudstjenesten i kirka skal være inkluderende og at alle som kommer skal føle seg velkomne. Det er viktig for meg at kirka er for alle. Kirka skal være for de som kanskje tror, de som tror litt og undrer seg, og for de som er helt sikre i sin tro. Alle skal føle at denne kirka er deres. Jeg ønsker å være med å bidra til at kirka er levende, og at den er en god og trygg plass for de som ønsker å komme.

9

9 kjell håkon skadberg.jpgNavn: Kjell Håkon Skadberg

Adresse: Rundevollsveien, Egersund

Alder: 32 år

Stilling/tittel: Elektriker

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja

Hvorfor ønsker du å være med i Eigerøy menighetsråd?

Jeg har vært i de to siste menighetsrådet og har hatt en veldig fin tid og følt vi har fått til mye. Jeg ønsker å være med videre i det flotte arbeidet som blir gjort i Eigerøy menighet.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder arbeidet i Eigerøy Arbeidskirke?  

Jeg er mest opptatt i ungdomsarbeidet i kirken. Ønsker at dette er en plass ungdommene ønsker og komme. Få tilhørigheten til kriken som gjør at de forsetter videre på mange andre aktiviteter kirken har og kanskje en dag også blir med i menighetsrådet for å jobbe videre med tilbudene vi har.

10

Navn: Bernt Koldal 

Adresse: Åsaneveien, Egersund

Alder: 52 år

Stilling/tittel: Daglig leder

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

 

11

Navn: Roar Sætrevik

Adresse: Kutterveien 13, 4374 Egersund

Alder: 70 år

Stilling/tittel: Pensjonist

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja

Hvorfor ønsker du å være med i Eigerøy menighetsråd?

Jeg stiller til valg fordi ønsker at det skal være en aktiv menighet på Eigerøy. En menighet der det er plass til alle uavhengig av bakgrunn og ståsted. Jeg vil at Arbeidskirken skal være et sted der alle føler det naturlig å komme og delta eller bare være til stede.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder arbeidet i Eigerøy Arbeidskirke?

Inkludering av alle. Jeg er opptatt av å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er for å skape tilbud til alle aldersgrupper i menigheten. En ekstra innsats på ungdomsarbeidet.

 

.