Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Ny kirkeordning på høring

Jørgen Tore Omdal, nov.-18

Kirkemøtet ved Kirkerådet har nå i høst sendt ut høringsforslag om ny kirkeordning for Den norske kirke. De siste årene er det gjennomført mange høringer og utredninger om dette emnet, om kirkens skille fra staten- og veien videre.

I 1998 ble det såkalte Bakkevig-utvalget nedsatt for å utrede forholdet mellom kirke og stat. I 2002 kom utredningen «Samme kirke – ny ordning». I 2006 la Gjønnes-utvalget fram sitt forslag i en NOU om forholdet mellom stat og kirke. Videre kom Stålsett-utvalget i 2013 med en utredning om statens tros- og livssynspolitikk, også kalt «Det livssynsåpne samfunn». I 2014 kom høring «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille». I 2017 kom høringen om ny lov for tros- og livssynsamfunn. Disse utredningene har også vært på høring i menighets- og fellesråd. Alle overnevnte høringer har vært en del av prosessen for å fristille Den norske kirke fra staten. 1. januar 2017 ble skillet et faktum. Nå skal Den norske kirke finne egne ordninger og beslutningsveier, for det som Stortinget før gav vedtak om. Våren 2018 kom Kirkerådet/Kirkemøte med høring om ny kirkeordning, dette var et omfattende dokument på 270 sider. Denne høringen ble trukket tilbake, og nå erstattet av en ny som er mindre omfattende.

Høringsbrevet kan leses på https://kirken.no, der finner en også det ferdige forslaget til ny kirkeordning. Høringsfristen er satt til 15. desember 2018. Alle, både privatpersoner, menighetsråd, fellesråd og andre, kan avgi høringsuttalelse i denne saken og alle høringsuttalelsene blir lagt ut på kirken.no, der de kan leses av alle.

Det har kommet synspunkter fra ulike hold på det framlagte forslaget. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon har lagt ut på sine nettsider, sitt høringssvar. Dette kan leses på https://www.ka.no/sak/article/1483684. KA er bekymret for flere forhold i forslaget til ny kirkeordning. De er bekymret for en svekkelse av det demokratiske grunnlaget i kirken. Demokrati som verdi og prinsipp er viktige i et samfunnsmessig perspektiv, skriver KA. Videre er det for KA viktig med en videreføring av ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd. En innsnevring av soknenes råderett over kirkebyggene er også problematisert. Søk gjerne på internett etter uttalelser gitt i denne saken. Mange velbegrunnede innlegg har kommet i ulike medier.

Det er nå Den norske kirke legger føringer for hvordan kirken skal se ut i framtiden. Det er en spennende tid, med mange utfordringer og muligheter. Det oppfordres derfor til å orientere seg i dette landskapet, gjøre seg opp egne meninger og melde disse videre i høringen om ny kirkeordning. Dersom det er noen som ikke er fortrolige med bruk av digitale verktøy kan dere komme på kirkekontoret, så vil det bli skrevet ut papirkopi til den som måtte ønske dette.

laptop-3196481_960_720.jpg

 

.