Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søke midler?

Siri J. Johannessen, nov.-18

Egersund menighet har et fond som skal brukes til utdeling av midler til diakonale formål. Vi ønsker å bidra til å styrke lag, organisasjoner, familier og enkeltpersoners mulighet til å bli sett og hørt i lokalsamfunnet vårt. Midlene skal gå til arbeid med diakonal målsetning i Egersund, som er i gang eller ønskes igangsatt. Diakoni er å kunne være del av et godt fellesskap, det er å se hverandre og muligheten til å bli sett. Det er å ønske og kjempe for rettferdighet, likhet og miljøet. Midlene skal gå til tiltak som har fokus på å fremme inkludering og integrering, vern om natur og miljø, rettferdig fordeling og likhet, i alle deler av samfunnet. Det gjelder tiltak rettet mot barn, ungdom, voksne eller eldre. Særlig oppfordrer vi økonomisk vanskeligstilte familier til å søke.

dsc_0014.jpg

Ved søknad fra lag og foreninger skal det leveres følgende informasjon:

  1. Navn på søker/lag/organisasjon
  2. Beskrivelse av hva det søkes midler til.
  3. Budsjett eller regnskap.
  4. Dato for oppstart og avslutning av tiltak.
  5. Er det søkt midler fra flere enn menigheten?
  6. Kontaktperson.
  7. Kontonummer som kan benyttes.
  8. Signatur ved ansvarlig søker.

Lag og organisasjoner bes også levere en kort rapport om hvordan midlene er brukt. Enkeltpersoner eller familier bes om å oppgi informasjon fra punkt 1, 2, 6, 7, 8, og trenger ikke rapportere. Navn på personer blir ikke offentliggjort! Søknad må leveres innen 14. november, og kan sendes til sirij@ekf.no eller kirkekontoret v/ diakonarbeider Siri Johannessen, Damsgårdsgt 4A, 4370 Egersund. Om du vil vite mer, kan du bruke samme kontaktinformasjon, eller ringe tlf. 51 46 33 30/408 21 787.

 

.