Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Forandret folkekirke

Per Arne Sandvold, mai-18 

Forrige årsskifte var starten på en grunnleggende forandring av Den norske kirke, eller Folkekirken som vi liker å kalle den. Mange sier fortsatt Statskirken, men det var før 1.1.2017. Etter denne datoen har folkekirken blitt et eget rettssubjekt, dvs. en egen organisasjon med fullt ansvar på linje med andre arbeidsgivere. Kirken er mao. formelt skilt fra Staten. I menighetsbladet 15.12.2017 tok vi opp en del av disse endringene, bla. forslaget til ny tros- og livssynslov. Det skal vi ikke gjenta her. Nå skal vi se på andre forhold ved den nye organiseringen.

Prestene og andre tidligere statsansatte ble overført til den nye organisasjonen Den norske kirke fra 1.1.2017. Øvrige ansatte tilhører nå som før Eigersund kirkelige fellesråd som arbeidsgiver. Det er vedtatt at disse to arbeidsgiverne skal samordnes i den nye organiseringen, men det er ennå ikke konkludert hvordan denne samordningen skal skje.

Eigersund kirkelige fellesråd eier kirkene og gravplassene, men de drives etter avtale med kommunen. Denne organiseringen er foreløpig ikke berørt av endringene nevnt over; det samme gjelder forholdet mellom kommunen og kirken lokalt. I forbindelse med den nye loven er det imidlertid foreslått endringer som også kan påvirke de lokale forholdene.

kristin gunleiksrud.jpgKirken skal som før «understøttes» av Staten etter bestemmelsene i grunnloven. Hvor mye Den norske kirke mottar vil som nå være bestemmende for hvor mye de andre kirkesamfunnene mottar i støtte. Det er imidlertid ikke bestemt om støtten skal deles mellom stat og kommune som nå, eller bare utbetales fra staten.

Alle disse forholdene og flere til, skal nå i siste instans avgjøres av Kirkemøtet etter anbefaling fra Kirkerådet. Leder av kirkerådet er Kristin Gunleiksrud Raaum. Torsdag 24.mai kommer hun til Egersund hvor hun deltar på et møte i Eigerøy arbeidskirke. Vi er spente på hva hun kan fortelle om alt dette nye.

 

.