Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Diakoni – hva er det egentlig?

Siri J. Johannessen, juni.-17

Diakoni defineres som kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling, og vises gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakoni er hvordan vi møter hverandre i troen på at Jesus møtte hvert enkelt menneske; med åpenhet, nysgjerrighet, tro på ressurser, respekt og kjærlighet. Det er avgjørende for at en menighet skal trives og vokse. Diakonarbeider og diakoniutvalg jobber for å få dette kjent i menighetene, og for å tilrettelegge for at alle skal trives. Til hjelp i dette har vi en diakoniplan som finnes på www.eigersund.kirken.no. Her følger noen eksempler:

Nestekjærlighet

Å elske sin neste som seg selv, er et av de to største bud. Jeg skal kunne elske meg selv, fordi jeg er ønsket, skapt og elsket uendelig av Gud. Dermed skal jeg også elske hvert menneske jeg møter, hvert menneske som er skapt. Uavhengig av hvor vedkommende er fra, hva livet har ført med seg av utfordringer, tro, kjønn, legning og funksjonsevne.hender.jpg

Under dette området, er blant annet sorg- og bønnearbeid;

Diakonarbeider inviterer etterlatte etter dødsfall til sorggruppe, hvor de sørgende kan få dele av sine opplevelser, og sorgen blir gjort naturlig og normal. Til høsten vil diakoniutvalget for Egersund menighet invitere til åpen sorggruppe, med samlinger 1 gang i måneden, og kontinuerlig opptak. Det hender også at diakonarbeider har enesamtaler med etterlatte. Alle som ønsker det, kan ta kontakt med kirkekontoret og avtale møter. Sorgarbeidet er livssynsnøytralt. I dette ligger at sorgen er universal, den er ikke knyttet til tro og religion, og alle kan komme uten å måtte snakke om tro. Diakonarbeider har spesialkompetanse på sjelesorg, sorg og bearbeiding. 

Bønn kan uttrykkes på mange måter, og diakoniutvalget vil i løpet av året arrangere gudstjenester og temasamlinger med fokus på ulike bønneuttrykk. Det å be er helt uformelt og svært personlig, og alle kan finne sin måte.

Inkluderende fellesskap

kia.jpg.pngMennesket er skapt til å leve sammen med andre mennesker, og danner hele tiden nye relasjoner. Dette er et stort felt innen diakonien, og er helt avgjørende for at en menighet skal kunne fungere. Vi skal se ressurser og styrker hos alle mennesker, og alle skal få bidra med det de kan. Derfor er vi veldig glade for hver og en som melder seg til frivillig tjeneste – og for alle bidrag uavhengig av størrelse!

Et av tiltakene under inkluderende fellesskap, er å tilrettelegge med HEL-gudstjeneste 2 ganger i året. Dette er gudstjenester hvor hele mennesket ses i en sammenheng med samfunnets mangfold, med kirken og hver enkeltes trosliv og trosutfoldelse. Neste gudstjeneste er 18. juni i Bakkebø kirke, og er en forenklet gudstjeneste tilrettelagt for, og med bidrag fra, mennesker med ulike funksjonsutfordringer.   

Ellers er diakonarbeider jevnlig innom Fyrlyssenteret, Egersund menighet inviterer 1 gang i året til musikalsk opplevelse for spesielt inviterte som ellers har utfordringer med å delta i kulturlivet, vi samarbeider med frivilligsentralen, og har gode erfaringer med samarbeid med flyktningetjenesten. 1 gang i måneden inviteres til sosialt samvær med Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), og fra høsten vil diakoniutvalget ha åpen kafé for unge voksne 1 gang i måneden.

Vern om skaperverket

vern1.jpgVi tror at Gud har skapt verden, og mennesket til å forvalte skaperverket på en god måte. Dette må gjøres på global basis, med tanke på hvordan klimaendringer, global oppvarming og naturkatastrofer rammer dem som har aller minst. Som kirke og medmennesker forplikter vi oss å se utenfor eget land, egne grenser og egne interesser. Og ofte må en endring starte i det lokale, med oss selv. Egersund og Eigerøy menigheter er «grønn menighet», og har forpliktet seg gjennom en lokal handlingsplan for å tenke miljø og naturvern i alle ledd av menighetslivet.

Kamp for rettferdighet

Kristne har plikt gjennom sin tro til å fremme rettferdighet, både i lokalsamfunnet, i Norge og i resten av verden. Derfor samarbeider vi med trosopplærere, skoler og helsevesen for å kunne komplementere deres tjenester, og bidra til oppmerksomhet på hvordan mennesker misbruker og bruker hverandre, og på hvordan mennesker gjør godt mot hverandre. Alle menighetene har misjonsprosjekt. I tillegg har vi oppfølging av barn og unge som ønsker samtaler eller møteplasser.

Jeg vil oppfordre dere alle til å være diakoner. Å være som Jesus, som aldri avviste mennesker, og som alltid forsvarte den skadelidende part. Velg kjærligheten, og gjør godt mot andre! Hvis du vil vite mer om diakoni, er du veldig velkommen til å ta kontakt med undertegnede. 

hjerte hender.jpg

 

.