Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Likekjønnet ekteskap – hva nå?

Menighetsbladkomiteen, 02.02.17
 

Kirkemøtet i Trondheim vedtok 30.januar en ny liturgi for vigsel av likekjønnede og dermed en ny lære om ekteskapet i Den Norske Kirke. Nå sidestilles ekteskap mellom mann og kvinne og to av samme kjønn. Hva tenker menighetsrådslederne og prestene i DNK Eigersund om vedtaket? 

Hva synes du om at Den Norske Kirke har vedtatt at likekjønnede par nå kan gifte seg i Den Norske Kirke?

roger rasmussen portrett.jpg

Roger Rasmussen, menighetsrådsleder Egersund:
Jeg tar vedtaket til etterretning og håper at det kan bidra til en mer samlet folkekirke. Det kan være fornuftig med et kompromissvedtak da de to aksjonsgruppene aldri vil bli enige i teologien i denne kompliserte saken. Jeg har i skrivende stund ikke lest den endelige vigselsliturgien, og det er derfor vanskelig å ha en konkret mening om innholdet.

gyrid espeland portrett.jpg

Gyrid Espeland, menighetsrådsleder Eigerøy:
Dette er positivt. For meg dreier det seg om å gi rom for alle mennesker i kirken. Alle er verdifulle og skapt, ønsket og elsket av Gud som de vi er.

kari johanne melhus.jpg

Kari Johanne Melhus, menighetsrådsleder Helleland:
Jeg respekterer at Den Norske Kirke har vedtatt at likekjønnede par kan gifte seg i Den Norske Kirke. Men personlig synes jeg at den kirkelige velsignelsen, som var tidligere, var å foretrekke.

kåre erling mjølhus med snipp.jpg

Kåre Erling Mjølhus, prost Dalane:
Vedtaket som er gjort på kirkemøtet må vi forholde oss til. Kirkemøtet er det øverste organ i vår kirke. I vårt kirkedemokrati vil der være vedtak som vi liker og noen ganger misliker. Skal vi ha mulighet til å påvirke, må vi være med i kirken. Vi visste etter vedtaket på kirkemøtet i fjor at etter årets kirkemøte vil likekjønnede par kunne gifte seg i kirken. Jeg mener ekteskapet er en ordning mellom mann og kvinne og skulle ønsket kirkemøtet hadde kommet til en annen konklusjon enn det de nå har gjort. Jeg har min overbevisning, men respekterer at andre har en annen mening. For å holde kirken samlet må vi godta forskjellige meninger i denne saken. Biskopene har slått fast at denne saken ikke er kirkesplittende og det forholder jeg meg til.

martin kolstad med snipp portrett.jpg

Martin Kolstad, sokneprest Eigerøy og Helleland:
For alle kristne kirkesamfunn er Bibelen grunnlaget for det en tror på. Det er i Bibelen en finner svar på hva kristen tro er. Homofilt samliv er omtalt noen ganger i Bibelen (se for eksempel 3.Mos 18,22, Rom.1,24-28, 1.Kor.6,9-10). Alle stedene er den entydig avvisende til dette. Jeg synes ikke det er riktig at kirken skal velsigne en samlivsform som Bibelen entydig avviser. Jeg synes derfor det er sterkt beklagelig at kirkemøtet vil gå inn for dette og tror at kirken vil tape på dette i det lange løp.

ingun med snipp.jpg

Ingun Stokstad Barane, sokneprest Egersund:
Dette er en prosess som har pågått en god stund så det var ikke overraskende. Jeg for min del synes det er viktig at det skal være rom for to syn på denne saken. Slik kan prester, andre ansatte, frivillige og vanlige menighetsmedlemmer finne sin plass i kirken, uavhengig av syn på likekjønnede ekteskap. Det er likevel krevende å forholde seg til to likestilte syn, når begge syn skal få rom og plass i forkynnelse og undervisning. Jeg synes det er spesielt utfordrende i møte med barn og unge.
 

Hvorfor vil du, eller vil du ikke vie likekjønnede par?

Kåre Erling Mjølhus: Utfra min overbevisning kommer jeg ikke til å vie likekjønnede par. Jeg finner ikke grunnlag i Guds ord til å gjøre det.  

Martin Kolstad: Av grunnene jeg skriver om i spørsmål 1 vil jeg ikke vie homofile par. Ekteskapet er for en mann og en kvinne som vil dele livet. At noen velger andre samlivsformer er ikke noen grunn til at kirken skal lage egne liturgier for dette.

Ingun Stokstad Barane: Jeg ønsker ikke å vie likekjønnede par. Jeg står for det klassiske synet på ekteskapet, at det er mellom mann og kvinne. Likevel vil jeg gi rom for at andre vier likekjønnede par i Egersund kirke.
 

Hva vil du som menighetsrådsleder bidra med for å gi rom for de to ulike syn i din menighet?

Roger Rasmussen: Menighetsrådet vedtok enstemmig den 14. juni-16 at det skal være rom for ulike syn i Egersund menighet. Det er et sterkt signal om hvordan vi ønsker menigheten skal fremstå. Jeg vil bidra til at de som ønsker å formidle sitt syn, skal bli møtt med respekt. Vi trenger samhold og fellesskap fremover, ikke mer splittelse og utmeldinger. Det er rom for alle i Egersund menighet.

Gyrid Espeland: Verken menighetsrådsleder eller menighetsråd kan gjøre noe fra eller til i denne saken. Kirkemøtevedtaket innebærer at alle har rett til å gifte seg i sin lokale kirke. Prester har reservasjonsrett, men jeg vet at prosten og bispedømmerådet har god styring på at det er tilgjengelige prester som vil stå til tjeneste der det er behov. Jeg regner også med at andre ansatte vil bli respektert for sine ståsted og at kirkevergen som deres leder finner løsninger. Det er ansatte og frivillige (f.eks meg) som vil kunne hjelpe til hvis behovet skulle oppstå.

Kari Johanne Melhus: Jeg føler at det i dag er rom for de to ulike synene i Helleland menighet. Jeg respekterer at det er ulike syn, men vil ikke skape noen debatt omkring dette temaet.

 

.