Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hvorfor Gudstjeneste? Hva betyr gudstjeneste for meg?

Av Arne Espeland, juni-16

Flertallet av oss er medlem av folkekirka, men ikke så veldig mange deltar jevnlig på gudstjenestene. Noen holder seg til «4 ganger i livet»: Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Kan det ligge noe mer gjemt i gudstjenestene som mange dermed går glipp av? 
 

Det er jeg sikker på! Øvelse gjør mester, gjentakelse er viktig for å gjøre noe til sitt eget. Av den grunn trenger vi å bli minnet om og leve med ritualene som ligger i gudstjenesten: Samlingen der vi roer oss ned og tar imot nåden og tilgivelsen og avslutter med å lovprise Gud i det som kalles Gloria. Ordet med lesing fra det gamle og nye testamentet og evangeliene med preken og trosbekjennelse. Forbønn med takk og bønn. Takkoffer der vi har mulighet til å gi tilbake «av det vi har fått». Sendelse med velsignelse og utsendelse.

I tillegg er det to elementer som ikke er på hver gudstjeneste: Dåp etter samlingen. Kirka regner dåpen som medlemskriteriet. Det betyr at alle som er døpt er fullverdige medlemmer av kirka! Nattverd/måltidet der vi gjør som Jesus ba oss Skjærtorsdag da han ba oss feire nattverd og drikke vin og brød til minne om han. Alle er velkomne til å ta del i nattverden.

I dette ligger en rytme: ta del i gudstjenesten og bli sendt ut til «gudstjeneste» i samfunnet. Vi er kalt til å spre kjærlighet i samfunnet og sammen utgjøre kirka der vi bor. Mange har nok et bilde av gudstjenesten som et litt fremmed sted og mer følelse av å være tilskuer. Liturgien, sangene, prekenen, dåpen, nattverden, når skal vi reise og sette oss, alt dette er lite øvd.

gudstjeneste eigerøy.jpg

INVOLVERING: Gudstjenesteopplevelsen blir større med involvering. Forsangere under en gudstjeneste i Eigerøy arbeidskirke. 


Drømmen er at flere kunne oppdage det fine med gjentakelse, kunne sangene, leddene, ha et forhold til helheten. På Eigerøy har vi kommet et skritt på veien i og med at mange er involvert i gudstjenestene og dermed får et mer aktivt forhold til det hele: Kirkeskyss, kirkekaffe, klokker, kirketjener, lyd, bilde, forsangere og prest. Vi prøver også å involvere konfirmantene i gudstjenestene med blant annet lesing av tekster og innsamling av takkoffer.

Tenk om det normale var at alle sang, at alle var aktive deltakere? Her tenker jeg at fotballsupportere er et godt bilde på drømmen: Alle synger med, alle heier på laget, de utgjør en viktig brikke for laget. Sånn er det med kirka også. Alle betyr noe.

Jeg tror på gjentakelse og verdien av noe fast og urokkelig. Det kan til og med være lurt å gjenta for seg selv daglig for å minne oss om gode ting. Det er slik med alt i livet: Det som betyr noe er det vi gir rom og plass.

For min egen del har jeg noen favoritter som godt kan gjentas daglig:

Herrens bønn, legg merke til at det står flertall, oss/vi, som godt kan vise til kirka:
Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
Og tilgi oss vår skyld,
Slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
Men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
Og makten og æren i evighet. Amen.


Velsignelsen
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Og en bønn som mange har brukt, sinnsrobønnen:
Gud, gi meg slik sinnsro at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre.
Mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen.

Det var den amerikanske teologen Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) som laget bønnen.
I sin fulle form er den slik:

Serenity prayer
God, give me grace to accept with serenity the things that cannot be changed,
Courage to change the things which should be changed,
and the Wisdom to distinguish the one from the other.
Living one day at a time, Enjoying one moment at a time,
Accepting hardship as a pathway to peace,
Taking, as Jesus did, This sinful world as it is, Not as I would have it,
Trusting that You will make all things right, If I surrender to Your will,
So that I may be reasonably happy in this life,
And supremely happy with You forever in the next.
Amen.

Hva betyr gudstjeneste for meg?
Et sted for refleksjon og hvile.
Et sted for tilhørighet og aktiv deltakelse sammen med alle de som er tilstede.
Et sted for gjentakelse og praktisering av det som vi alle har fått i dåpen.

 

.