Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Villige til å lede

Av Svein Anton Hansen

Denne høsten ble det valgt nye menighetsråd for de tre eigersund-menighetene. Hvert menighetsråd konstituerer seg selv. Hva tenker de nyvalgte menighetsrådslederne om det å lede menighetsrådene? lede 1.jpg


Hva gjør et menighetsråd? Hvilke oppgaver har de ansvar for? Kirkeloven § 9 sier følgende:

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.» 

Kjerneoppgaver til menighetsrådet er kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk.
I tillegg kan rådet jobbe ut fra lokale forhold og tilgjengelig ressurser bl.a. med:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Besøkstjeneste
  • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
  • Bibelgrupper og samtalegrupper
  • Misjon og evangelisering
  • Økumenikk
  • Rekruttering og organisering av frivillig arbeid
     

1) Hvorfor valgte du å si ja til å være leder for menighetsrådet? 

2) Hva opplever du som styrken til menighetsrådet du nå leder? 

3) Hvilke saker har menighetsrådet du leder foran seg de neste årene? 

4) Hvilke saker brenner du selv for?
 

Roger Rasmussen, leder Egersund menighetsråd roger rasmussen portrett.jpg

1) Jeg valgte å si ja fordi noen i menigheten har ønsket at jeg skulle bli leder. Jeg har veldig lyst til å lede menighetsrådet og har tro at på at jeg kan gjøre en god jobb. Jeg har vært med i menighetsrådet de siste 6 årene og har tidligere vært kommunestyrets representant i det kirkelige fellesrådet i en 4-års periode, så jeg kjenner menigheten godt. 

2) I skrivende stund så har menighetsrådet kun hatt et kort møte hvor vi fikk valgt leder og nestleder. Jeg har tro på det nye menighetsrådet fordi representantene har masse kompetanse og erfaring fra idrettslag, fagforeninger, lokalpolitikk, showbusiness og menighetsliv. Jeg er sikker på at representantene har mye konstruktivt å bidra med innenfor de ulike områdene i Egersund menighet. De neste 4 årene blir en spennende periode i menighetslivet og lokalsamfunnet. 

3) Jeg vet ikke så mye om hvilke saker vi skal behandle de neste årene. Jeg har tatt initiativ til en evaluering og revidering av handlingsplanen for grønn menighet. Den skal vi behandle i 2016. Vi er midt i en stor internasjonal flyktningkrise som også vil utfordre vår menighet. Vi må ta stilling til hvilken rolle kirken vil spille i integreringen av den økende strømmen av flyktninger til vår kommune. Menighetsrådet må også drøfte hva vi kan gjøre for å bedre økonomien, slik at vi fortsatt kan ha et godt og mangfoldig arbeid i menigheten. Ellers håper jeg at vi slipper å behandle flere nye tunge reformer fra kirkemøtet. Jeg vet at den store gudstjenestereformen skal evalueres og justeres i denne 4-års perioden. 

4) Jeg ønsker at menigheten vår som en del av en verdensvid kirke skal være seg bevisst ansvaret for skaperverket, freds- og solidaritetsarbeid, fattigdomsbekjempelse samt vern om menneskeverdet. Jeg har i høst besøkt vår vennskapsmenighet i Tallinn i Estland fordi jeg støtter opp om menighetsplanting og evangelisering i Europa. Det lokale menighetsarbeidet er selvsagt også viktig. Jeg vil ha en åpen og inkluderende kirke hvor spesielt barn og unge finner sin plass. Jeg har i høst gått pilegrimsvandring i Eigersund med en gruppe kjekke konfirmanter fordi jeg ønsker å kunne bidra litt til at de får en spennende konfirmanttid. Til slutt ønsker jeg at alle våre medlemmer skal oppleve at de hører til i vår menighet, på tross av teologiske stridstema som har preget folkekirken de siste årene.
 

Gyrid Espeland, leder Eigerøy menighetsråd gyrid espeland portrett.jpg

1) Fordi jeg ikke føler at jeg er helt ferdig med å være leder på Eigerøy. Da jeg stilte til gjenvalg ga jeg beskjed om at jeg ikke ville være listefyll, men stilte som lederkandidat. Velgerne ga meg tillit og jeg er takknemlig for å kunne ta fatt på en ny rådsperiode. Det er mye ugjort og kirken er i en viktig fase, både lokalt og sentralt. Dette inspirerer meg veldig og jeg gleder meg.

2) Alle medlemmene og i tillegg også varamedlemmene er svært engasjerte og dedikerte menighetsarbeidere. Vi er i ulik alder og har forskjellige nådegaver, bakgrunn og erfaringer. Vi er alle engasjert på ulikt hold i menigheten. Det avtroppende råd var veldig bra og det nye har enda mer alders- og erfaringsspredning. Spennende, sterkt og godt team!

3) Ferdigstille utbyggingsprosjektet og sørge for finansieringen. Styrke givertjenesten for dette og for å styrke økonomien så vi har penger til drift og ansatte. Sette i verk flere tiltak i trosopplæringen, diakoniplanen skal settes ut i livet og vi skal lage en god strategiplan og tydeliggjøre organisering av de ulike teamene i menigheten. Bedre oppfølging av frivillige. Styrke ungdomsarbeidet og ikke minst ønsker vi et enda bedre gudstjenesteliv!

4) Vanskelig å sette det ene før det andre. Jeg brenner for å få på plass en god strategiplan slik at de ulike utvalg og team kan fungere mer målretta og at vi fortsetter å være rause, mangfoldige og et fellesskap der alle kan føle seg hjemme og være inkludert. Jeg ivrer for at menigheten utvikler seg i tro og tillit til den treenige Gud, både som fellesskap og for hver enkelt av oss. Alle døpte er medlemmer i kirken og derfor gjelder dette alle! Barnetro er viktig, men jeg opplever det jo veldig spennende å modnes i tro og tillit! Jeg unner alle i alle aldere å erfare mer av Gud!
 

Kari Johanne Melhus, leder Helleland menighetsråd kari johanne melhus.jpg

1) Har jo vært med i menighetsrådet i seks år nå, og føler at jeg har lært mye av forgjengerne mine. Jeg vet også at jeg har dyktige folk rundt meg, som er med meg og drar lasset. Må jo også takke for tilliten de andre i menighetsrådet har gitt meg. 

2) Styrken til menighetsrådet på Helleland må være at vi er alle forskjellige, og at vi alle er en engasjert gjeng. For når folk har sagt seg villig til å stå på valg, så er det vel for at de mener at de kan tilføre Helleland menighet noe. Gleder meg til å samarbeide med dem alle sammen. 

3) Den største saken er vel det nye bygget ved kirken, Helleland Kirkestue og Bedehus. Det var en av grunnene for at jeg sa ja til å stille til valg for fire nye år. Ønsker også at flere skal bruke kirken i det daglige. Vi har mange gode prester som har noen flotte gudstjenester, som er både for store og små. 

4) Det må være Helleland Kirkestue og Bedehus som er den saken jeg brenner mest for. Men og å få den ”litt yngre garden” engasjert i det som skjer i Helleland menighet sitt arbeid. At alle skal bli inkludert er og veldig viktig.
 

 

.