Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vær med på å skape framtidas folkekirke. Bruk stemmeretten din!

Av John Magne Aas

Den 14.september er det valg i Den norske kirke. Da inviteres de som er medlemmer til å delta og velge de kandidatene de ønsker inn i bispedømmeråd og lokalt menighetsråd. Ved å bruke stemmeretten er en med på velge de som skal være med på forme fremtidas kirke. 

Jeg kommer til å bruke min stemme til å få inn de beste kandidatene til menighetsrådet. For meg er et godt trosopplæringsarbeid viktig. Skal folkekirka ha en framtid er det viktig at kommende generasjoner vil føre arven videre. Til det trenger vi medlemmer i menighetsrådet som prioriterer barne- og ungdomsarbeid. Videre er jeg opptatt av gudstjenesten, omsorgsarbeid og kultur. Dette kan jeg være med på å påvirke ved å bruke stemmen min. Kandidatene til de enkelte menighetsrådene vil bli presentert i et eget bilag til Dalane Tidende litt senere i måneden.

byfuglien web.jpg

BREI FOLKEKIRKE: En kirke med rom for ulike meninger ønsker Helga Haugland Byfuglien ledende biskop (fast preses) i Bispemøtet i Den norske kirke. FOTO: kirken.no  

Det er en ting til jeg må gjøre opp min mening om og det er hvem jeg skal stemme på til bispedømmerådet. De som blir valgt inn i bispedømmerådet er de som møter på det årlige kirkemøtet. Her tas viktige kirkepolitiske spørsmål opp. Ved kirkemøtet i 2014 var en av de sakene som fikk mest oppmerksomhet om likekjønna par skulle få vigselsrett i Den norske kirke. Det ble et knapt flertall mot dette. Begge syn har sine tilhengere og det foregår en mobilisering på begge sider. 

Levende folkekirke er mot ekteskap mellom likekjønna mens Åpen folkekirke vil åpne for dette. På de respektive nettsidene finner en hvilke kandidater de anbefaler oss å stemme på. 

Det som er viktig for meg er å få medlemmer i bispedømmerådet som tilsetter de prestene som er best rustet til å gjøre et godt arbeid i menighetene. De må også være sitt ansvar bevisst når de møter på Kirkemøtet og skal ta viktige beslutninger om framtidas folkekirke. Vi trenger en folkekirke som setter arbeid blant barn og unge høyt. Bruk stemmeretten.


Åpen folkekirke 

Åpen folkekirke er en organisasjon innen Den norske kirke som bygger på denne kirkens bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.

Den norske kirke har i tusen år vært et sted mennesker har kommet med sine gleder og sorger, med sine spørsmål og undringer. Noen kommer med tydelig tro, andre med tvil. Noen kommer ofte, andre sjeldnere. Noen kommer for første gang, andre som del av en tradisjon. Men fortsatt kjenner mange mennesker at de ikke er velkommen i kirken. Noen blir aktivt stengt ute. Sånn bør det ikke være lenger. 

Vi vil gjøre synlig og konkret at Den norske kirke er en åpen kirke for alle som vil tilhøre den.

Dette er i tråd med kirkens grunnlag og oppdrag: Kjærlighetens evangelium. Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle skal kunne merke at de er hjertelig velkommen. Vi vil være med å forme en folkekirke som møter mennesker slik Jesus gjorde. Jesus lyttet, lot seg prege og endret seg i møte med andre. Han løftet frem undertrykte og utstøtte, og brukte strenge ord til de som stengte noen ute. Åpen folkekirke vil ha en kirke som løfter mennesker opp, og gir rom for mangfoldige erfaringer av Guds nåde og kjærlighet. Vi ønsker å være en kirke som rommer alle.

Kilde: www.apenfolkekirke.org

 

Levende folkekirke 

Levende folkekirke arbeider for en tydelig og evangelisk folkekirke, der ekteskapet blir definert som en skaperordning mellom mann og kvinne, innstiftet av Gud. 

Grunnlag: Levende folkekirke slutter seg fullt ut til Den norske kirkes basis, som er Den hellige skrift og kirkens bekjennelsesskrifter. Bibelen er øverste norm i alt som handler om lære og liv. 

Visjon: Levende folkekirke ønsker at Den norske kirke skal være en tydelig og evangelisk folkekirke, slik det sammenfattes i kirkens visjonsdokument med ordene ‘bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende’. Folkekirkens hensikt og mål er å kalle alle mennesker i Norge til tro på evangeliet og til etterfølgelse av Jesus Kristus. 

Oppdrag: Levende folkekirke arbeider for at Den norske kirke skal holde fast ved den bibelske og felleskirkelige forståelsen av ekteskapet. Kirkens lære og liturgi må bygge på sannheten om at ekteskapet er Guds ordning for én mann og én kvinne.

Kilde: www.levendefolkekirke.no

 

.