Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vi søker menighetsrådsmedlemmer!

Av John Magne Aas

Helleland, Egersund og Eigerøy menigheter søker kandidater til valg av menighetsrådsmedlemmer for perioden 2015 til 2019. Disse menighetene tilhører Den norske kirke. Helleland menighet har 600 medlemmer, Egersund 8.500 og Eigerøy 1.900. Hvert menighetsråd er tildelt en ansatt ressurs som er sekretær for menighetsrådet. 

kirkevalget2015_logo_farger.jpg
 

Menighetsrådets oppgaver og ansvar

Menighetsrådet er styrings- og strategiorgan med ansvar for det kristelige livet i soknet.

Sentrale oppgaver er blant annet: Kirkelig undervisning og trosopplæring, diakoni, kirkemusikk, gudstjenesteliv i samarbeid med prest, barne- og ungdomsarbeid, rekruttering og organisering av frivillige, bestemme hva kirkeofringene skal gå til, avgi uttalelse ved tilsetting av prest, prost og biskop, føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr, vedta utleie av kirken, forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet, forberede og gjennomføre kirkevalg, avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter.
 

Kvalifikasjoner

Det settes ingen krav til utdanning eller erfaring. Alt er relevant. Det eneste kravet er at en er medlem av Den norske kirke.
 

Personlige egenskaper

Det viktigste er at en vil bidra til en levende kirke. Det er en fordel at en liker og kan arbeide i team. Kirken trenger engasjerte medlemmer.
 

Hvordan melder jeg min interesse eller foreslår kandidater?

Ta kontakt med kirkekontoret så formidler de videre til valgkomitéene i de respektive menighetene. 

Eigersund Kirkekontor, Damsgårdsgaten 4A, 4370 Egersund
Telefon: 51 46 33 30, kirkekontoret@ekf.no 

glassmosaikk.jpg 

Mosaikk: Et menighetsråd skal være som en mosaikk, et fargerikt fellesskap.

© Kirkerådet 


 10 gode grunner til å si ja til å bli valgt inn i et menighetsråd

1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende

2. Du blir del av et kristent fellesskap

3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet

4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge

5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken

6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet 

7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke

8. Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt

9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger

10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

 
 

.