Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Diakoni for alle aldersgrupper

Av Svein Anton Hansen, juni-14

 

Siri Jorunn Johannessen startet 1.mai som diakonmedarbeider i Eigersund-menighetene. Hun ønsker at vi skal tenke ”ungdom” når vi hører ordet diakoni. 
 

Etter å ha bodd noen år i Bergen, flyttet Siri tilbake til Egersund i 2012. Med seg har hun mannen Paul Martin og barna Viktor (9) og Brage (3). 
 

Hvorfor søkte du diakonstillingen?

- Jeg har vokst opp i en kristen familie, og ble tatt med til gudstjeneste fra jeg var liten av. Men dette med ”diakoni” var litt fjernt og svevende. Da jeg begynte på kirkekontoret for snart to år siden, ble jeg kjent med diakon Ester sitt arbeid. Og gradvis vokste lysten fram i meg til å jobbe med diakoni i menighetene. Med bakgrunn som sykepleier så er jeg vant med å jobbe tett på mennesker. Derfor vokste bevisstheten i meg om at diakoni er min vei! 

Den nye diakonmedarbeideren har en allsidig utdannelse. Arbeids- og organisasjonspsykologi, sykepleie (bachelor), religion og Interkulturell kommunikasjon. - Så håper jeg å bli ferdig utdannet diakon (master) i 2016. Fra høsten-12 til våren-14 arbeidet jeg som daglig leder i Eigerøy menighet.
 

Ungdom!

Når jeg spør Siri om hvilke hovedutfordringer hun ser i diakonien og hvilke arbeidsområder som ligger hennes hjerte nærmest, så kommer det ”ungdom og deres familier” kjapt fra henne. – Jeg ønsker å jobbe med ungdom og oppfølging av tiltak for dem. Å gå fra barn til ungdom oppleves som en stor overgang for mange. Ikke bare ytre, men også indre forandringer. Som kirke er det viktig at vi er til stede for ungdommene, deres familier, og gir støtte.

Siri har det siste året vært engasjert i å skrive på trosopplæringsplanene til Eigersund-menighetene. Gode trosopplæringstiltak overfor både barn og ungdom. – I tillegg til trosopplæring opplever nok både ungdommer og deres foreldre at vi som kirke bør støtte og motivere. Her kommer diakonien inn. Hvordan kan vi som kirke motivere ungdom til ulike tiltak, ikke minst i årene etter konfirmasjonen? I disse årene prøves grenser ut, med blant annet testing av alkohold og andre rusmidler, og mange blir seksuelt aktive. Her har kirken en mulighet til å skape stabile miljø, å gå ved siden av de unge i denne fasen av livet. Den nye diakonen understreker at kirken ikke bare må tenke ”unge med belastet bakgrunn” når vi utarbeider diakonale tiltak, men gjerne få på plass tiltak der ungdom vanligvis er.

siri johannessen diakon web.jpg

Med en åpen dør og en twist vil Siri Johannessen si at alle er velkommen til å ta kontakt med den nye diakonmedarbeideren. 

 

Sorg og ensomhet

- Ellers så trenger jeg litt tid på å sette meg inn i de eksisterende diakonitiltak, hvordan de fungerer. På sikt håper jeg vi kan tilby sorggrupper igjen. De kan gjerne være i samarbeid med de andre menighetene i Dalane. I eldreomsorgen ser jeg et behov inn mot ensomme eldre. Mange eldre er friske og bor hjemme, men kan likevel være ensomme. Her kan diakonien allerede i en viss utstrekning tilby besøkstjeneste, men også starte for eksempel gruppesamlinger for å øke sosial trivsel. Jeg håper også å samarbeide godt med diakoniutvalgene i de tre menighetene, og høre hva de vil prioritere av oppgaver. Jeg ser at diakoniutvalgene gjør en stor og god jobb. Det ser vi ikke minst når menighetene nå har vært uten egen diakon i ca ½ år. 
 

Diakoniplan

De tre Eigersund-menighetene, Egersund, Eigerøy og Helleland har en felles diakoniplan som ble utarbeidet for noen år siden. Denne revideres ca hvert tredje år. Her har hver menighet satt opp hvilke tiltak de har samt hvem som er ansvarlig for å gjennomføre dem. Planen forteller om et bredt spekter av diakonale tiltak, alt fra bønnearbeid til besøkstjeneste, innvandrerarbeid til konserter og turer. Alle tiltak for at Den Norske Kirke kan være ”en tjenende kirke” som det heter i visjonen for kirkens diakonale tjeneste. 
 

4 grunnleggende verdier

”Diakoni er kirkens omsorgtjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” Dette er store ord og flotte formuleringer. Hva tenker du ligger bak hver av disse uttrykkene?

- ”Nestekjærlighet” ja, for meg handler det om at alle er elsket av Gud, uansett! Så handler det om hvordan vi møter andre mennesker, hvordan vi viser forståelse for hverandre. ”Nestekjærlighet” sier noe om hvordan kirken synes og oppfattes utad. Vi må gi alle mennesker følelsen av å være sett, respektert og verdsatt.

Når det gjelder ”inkluderende fellesskap” nevner Siri hvordan Eigerøy menighet har jobbet med å legge til rette for frivillig tjeneste, om å få rett person på rett plass. – Alle er forskjellige, men alle hører til! Alle må kjenne at de tilhører kirken. 

- ”Vern om skaperverket” handler både om kampen for miljøet og kampen for de mennesker som faller utenfor. Om både et lokalt og et globalt perspektiv. Både Egersund og Eigerøy menigheter har blitt ”grønne menigheter”. Det vil si at de har jobbet med tiltak for å være miljøbevisste. 

Alle tre menigheter har sine misjonsprosjekter. – Ved å engasjere seg i misjonen viser vi at vi kjemper for rettferdighet. Og samtidig må ”kamp for rettferdighet” skje i vårt eget land.

Siri tenker noen sekunder før hun fortsetter. – For oss alle er det viktig at vi lærer oss å se flere sider av en komplisert sak. For hva er ”rettferdig”? Ta for eksempel saken om reservasjonsrett for leger når det gjelder aborthenvisninger. Hva som er rettferdig og hvem sine rettigheter som skal kjempes for, kan sees fra flere synsvinkler.

- Som et eksempel på en sak jeg har kjent engasjement på i det siste, er kirkemøtets behandling av vigsling av homofile. Denne kan trekke i alle de 4 grunnpilarene, og som diakon kan jeg kjenne meg heldig som kan stå støtt i kampen for likhet og verdighet for alle grupper; det handler om både nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Og det er dette jeg vil jobbe med.
 

Åpen dør!

Intervjuet med den nye diakonen i Egersund går mot slutten. Men Siri ønsker at folk skal vite at kontordøren hennes er åpen, at hun er tilgjengelig. – Jeg er her for alle. Ikke bare for de som går i kirken hver søndag, sier hun med et smil. En åpen dør og en twist! – Jeg er opptatt av et åpent fellesskap, uavhengig av tro eller tvil. 

 
 

.