Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Valget-13, hva med kirken og de kristne verdiene?

 
Valget er ikke langt unna. Menighetsbladet har stilt spørsmål til lokalpolitikere fra forskjellige partier omkring dette temaet. 

 

Det norske samfunnet er preget av vår kristne kulturarv og en del felles verdier. At dette fortsatt skal være fremtredende i årene som kommer, er blant annet avhengig av politiske prioriteringer.

Vi har utfordret representanter fra ulike stortingspartier til å svare på spørsmål om tro, verdier og partivalg. 

Alle ble stilt følgende tre spørsmål:

1) Hvilken betydning har ditt forhold til tro, kristne verdier og vår kristne kulturarv å si for ditt politiske engasjement?

2) Hvordan gjenspeiler ditt parti dette?

3) Kan du si noe om spesielle saker som viser dette? 

 

Unn Therese Omdal - Arbeiderpartiet

unn therese omdal.jpg

1) Min mormor, Johanna Omdal, var soldat i Frelsesarmeen, og hun tok meg blant annet med på søndagsskolen og speideren. Jeg tror nok en stor del av mitt verdigrunnlag kommer fra lærdommen om Jesus og hvordan han praktiserte nestekjærlighet. Historiene om hvordan han tok barna, de syke og de utstøtte til seg gjorde sterkt inntrykk. Frelsesarmeens arbeid blant de som i dag er samfunnets ”utstøtte” har jeg stor respekt for. For meg er det nestekjærlighet i praksis. Den ballasten jeg fikk fra Frelsesarmeen er i dag en bærebjelke i mitt politiske engasjement.

2) Da jeg skulle velge parti, ble Arbeiderpartiet et naturlig valg. Solidaritet er en av Arbeiderpartiets grunnverdier. Jeg ser på nestekjærlighet og solidaritet som søsken, som i bunn og grunn handler om å ha omsorg og ansvar for alle mennesker, uansett hvilken bakgrunn de har. Både nestekjærlighet og solidaritet er verdier som handler om kampen for en bedre og mer rettferdig verden.

3) Arbeiderpartiet har vært en pådriver for å bygge et fellesskap som støtter opp om og tar vare på de som trenger hjelp. Jeg mener at gode fellesskapsløsninger sikrer alle mennesker trygghet og frihet, på en bedre måte enn om alle skulle være sin egen lykkes smed. 


Siri Meling - Høyre 

siri meling.jpg

1) Jeg vil si at mitt forhold til tro, kristne verdier og den kristne kulturarven har hatt stor betydning for mitt politiske engasjement og partitilhørighet. En viktig del av dette handler for mitt vedkommende om å ta et aktivt medansvar for hvilket samfunn vi skal ha fremover og hvilke verdier vi skal legge til grunn for denne utviklingen. Det handler også om en plikt til å hjelpe mennesker som trenger vår støtte og sørge for at samfunnet er en god og inkluderende plass for alle type mennesker. Et samfunn hvor alle har en mulighet for å lykkes.  

2) Høyre er et verdikonservativt parti som bygger sitt prinsipp program på den kristne kulturarv. Jeg opplever en stor takhøyde, raushet og respekt for mangfoldet av mennesker og opplever dette som nestekjærlig politikk i praksis. Høyre tar også forvalteransvaret på alvor, og det er viktig at vi leverer kloden fra oss til våre barn i en bedre stand enn den vi selv overtok den i.

3) Høyre vil unngå å få et sorteringssamfunn. Hvert enkelt liv i seg selv har en ukrenkelig egenverdi. Ny kunnskap og den teknologiske utviklingen gjør at samfunnet vårt blir utfordret på hvor våre grenser går i forhold til bioteknologi og muligheter for blant annet å sortere mennesker. Gen- og bioteknologien kan gi store muligheter for behandling og forebygging av sykdom, samtidig som den stiller oss overfor nye etiske dilemmaer. Høyre vil styrke disse etiske grensene og føre-var-prinsippet i bioteknologiloven.    

 

May Helen Hetland Ervik – Fremskrittspartiet 

may ervik.jpg

1) Det har hatt betydning for mitt politiske engasjement at Fremskrittspartiet har basis i det kristne livssynet. 

2) FrP mener at kristendommen må ha en særstilling i religionsundervisningen i skolen, slik at alle får lære om vår gode, kristne kulturarv. Skolene må også få lov til å arrangere gudstjenester og ha tradisjonelle markeringer av kristne høytider som jul og påske. FrP er tydelige på at skolegudstjenester skal avholdes. De som ikke vil delta skal få alternativt opplegg. Partiet sier også at kristendomsundervisning skal bli prioritert i RLE faget. FrP vil at barn og unge skal få lære betydningen av og om kristendommen derfor støtter partiet at Trosopplæringsreformen skal fullfinansieres.

3) FrP mener det er av stor betydning i dagens moderne og «multikulturelle» samfunn at våre tradisjonelle kristne og norske verdier styrkes. FrP er for trosfrihet, men mener vi må være på vakt mot ekstremister som er en fare mennesker og Norge som nasjon. Vi vil derfor håndheve forbudet mot å gi støtte til regimer som bryter menneskerettighetene. FrP vil motarbeide de kreftene som vil føre ekstreme ideologier inn i Norge. Dette har FrP fremmet forslag om, men ikke fått støtte fra noen andre partier. Vår stortingsrepresentant fra Rogaland Bente Thorsen har flere ganger på stortinget tatt opp og kjempet for skolegudstjenester og at kristendomsundervisning skal prioriteres tidsbruksmessig i RLE faget. FrP er også tydelig på sin støtte til Israel.Roger Rasmussen - Sosialistisk Venstreparti

roger rasmussen.jpg

1) Min tro på Gud har hatt en helt avgjørende betydning for mitt politiske engasjement. Det er ingen del av livet som ikke er viktig for Gud. Bibelen har mye å fortelle om hvordan vi fordeler godene i samfunnet. Vi er kalt til å gi videre de gaver som Gud har gitt oss. Vi er kalt til å vise nestekjærlighet ved å dele med hverandre og kjempe for rettferdighet, fred og frihet. Samtidig kan Gud ikke tas til inntekt for visse politiske standpunkter og partier. 

2) SV sin visjon er at vi må dele godene og vi vil alltid kjempe for retten til det gode liv for alle mennesker. SV er ett verdiparti for mennesker med ulike livssyn. For meg er partiet basert på kristne verdier som solidaritet, rettferdighet og likeverd. Andre kaller disse verdiene for humanistiske. 

3) SV har i praksis vist disse kristne verdiene ved å behandle innvandrere med respekt og verdighet. SV har i mange år kjempet for reduserte klimautslipp av hensyn til miljø og mennesker. Partiet setter mennesket i sentrum og har alltid arbeidet for dem som faller utenfor samfunnet. Partiet var det første til å kreve etiske retningslinjer for statens pensjonsfond for å bidra til global sosial utjevning.

 

Solveig Ege Tengesdal – Kristelig Folkeparti

solveig tengesdal.jpg

1) Det var nok ganske avgjørende da jeg som kristen ungdom valgte å engasjere meg i KrFU. I løpet av mitt voksne liv har det hendt at jeg har vurdert andre parti, men har kommet fram til at det er i KrF jeg hører hjemme. Det er vesentlig for meg at det kristne menneskesynet har et spesielt fokus, ikke kun som en generell programerklæring, men som faktisk er avgjørende for den politikken vi fører. 

2) KrFs grunnverdier er det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, fordi vi mener dette er verdiene fra Bibelen og kristendommen som har størst relevans for politikken. Disse verdiene danner grunnlaget for utviklingen av KrFs politikk. 

3) Det kristne menneskesynet handler om at hvert enkelt menneske har en ukrenkelig verdi i kraft av å være menneske. Menneskeverdet kan ikke graderes. Retten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten og må gjelde fra unnfangelse til naturlig død. KrF advarer mot et sorteringssamfunn og er opptatt av å få til en lovgivningsom setter rammer for muligheten til å abortere – sortere bort – foster på bakgrunn av egenskaper. En aktuell sak på dette området er spørsmålet om man skal gi tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide. I KrF er vi mot en utvidelse av dagens ordning.

 

Brit Larssen Kvassheim – Venstre 

brit kvassheim.jpg

1) For meg er kristne verdier og vår kulturarv viktig. Dette verdigrunnlaget ligger i bunn for mitt politiske engasjement. Samtidig mener jeg at partipolitisk standpunkt må tas ut fra et helhetssyn. For meg er Venstre det naturlige valget. I et liberalt samfunn er den enkeltes livssyn et personlig anliggen­de, og toleranse og respekt for andres valg og ytringer er selvsagt. Venstre har på viktige områder standpunkt som er godt i samsvar med de kristne verdier.  

2) I Venstres stortingsvalgprogram slås det fast at kirken er en viktig samfunns­institusjon, og at religiøse ytringer har en naturlig plass i sam­funnslivets debatter og offentlige rom. Venstre vil styrke kirkens selvstyre. 

3) Venstre tar forvalteransvaret på alvor og har i mange år vært det ledende miljøpartiet. Vi må behandle naturen på en måte som gjør at vi kan se framtidige generasjoner i øynene. Klimautfordringene må møtes med en offensiv politikk. Vi vil ha en raus bistandspolitikk og en asyl- og flyktningepolitikk som setter mennesket og ikke systemene i sentrum. Venstre har stått sammen med kirken i kampen for at barn som er født og oppvokst i Norge ikke skal kastes ut av landet. En offensiv politikk mot fattigdom i Norge og et klart nei til et sorteringssamfunn er andre sider ved Venstre politikk som er godt i samsvar med det verdigrunnlaget jeg har.


Sigmund Slettebø - Senterpartiet 

sigmund slettebø.jpg

1) Min tro, de kristne grunnverdier og kristne kulturarv har vært avgjørende for mitt politiske engasjement. Mitt menneskesyn og forvalteransvaret som vi er gitt, er forankret i det kristne verdigrunnlaget. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordna andre verdier.

2) Senterpartiets verdigrunnlag og partiets menneskesyn har utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Senterpartiet mener at kirke, religion og livssyn fortsatt bør være et offentlig anliggende. Vi ønsker å grunnlovsfeste folkekirken.

3) I tråd med at hvert menneske er unikt og uerstattelig går Senterpartiet imot et sorteringssamfunn der ikke alle mennesker gis rett til liv. Senterpartiet er opptatt av å forvalte jorden og naturen rett, slik at også våre etterkommere kan nyte godt av det. Det å ta vare på matjorda og norsk matproduksjon er også en del av forvalteransvaret vi har.

 
 

.