Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Nyttårsintervju med prost og kirkeverge

 
 

Hva ser dere tilbake på med glede i kirkeåret 2012?

Ordet trosopplæring kommer kjapt fra både Kåre og Jørgen Tore når de skal ta fram noe av det beste som skjedde sist år. - Det altoverskyggende positive var at alle menighetene i Dalane nå har fått trosopplæringspenger. Det gjør at vi kan satse enda mer på trosopplæring av barn og ungdom mellom 0-18 år.

Kirkevergen er også glad for at kommunen fikk tatt en endelig beslutning om hvor ny kirkegård skal ligge. Prosten nevner forholdet stat - kirke, at kirken har fått et friere forhold til staten. – Dette innebærer blant annet at kirken selv står for ansettelsene av proster og biskoper.

 

Hva mener dere vil være viktig for kirken å satse på i 2013?

- Trosopplæring! kommer det igjen fra begge. – Dette vil bli helt avgjørende og viktig for våre menigheter i 2013! Det er så viktig å få engasjert barna inn i kirken. Trosopplæring handler først og fremst om barna, ikke om penger. Jørgen Tore håper at ny trosopplæringsmedarbeider vil være på plass i løpet av noen få måneder.

kirkeverge og prost, web.jpg 
Glede og vekst: Jørgen Tore Omdal og Kåre Erling Mjølhus håper at både glede og vekst kan prege eigersund-menighetene i året som ligger foran. 

 

Kommunestyret vedtok i desember at ny gravplass skal legges til Rundevoll. Hvor viktig var det at kommunestyret gjorde et endelig vedtak i denne saken, Jørgen Tore?

- Som jeg nevnte mener jeg at det viktigste var at en beslutning ble tatt. Personlig er jeg glad for at det ble Rundevoll og ikke Grøne Bråden. Slik jeg ser det handler det om nærheten til der folk bor. Liv og død er nært knyttet til hverandre. Derfor bør en kirkegård ligge nær der livet leves og folk bor.
 

Som kirkeverge har du ansvar for 5 kirkebygg. Hvilke oppussingsprosjekter har du og Eigersund Kirkelige Fellesråd for 2013?

- Først og fremst håper vi å få nye tak både på sentrumskirka og Bakkebø kirke. Ellers så skal både altertavle, talerstol og benkefrontene i Egersund kirke renoveres. Litt malingsarbeid gjenstår også på noen av kirkene. Vi er heldige i Eigersund over å ha en kommune som ser viktigheten av å ha et godt vedlikehold på kirkene.

 

Den Norske Kirke har hatt ulike reformprosesser gående de siste årene, blant annet ny gudstjenesteliturgi som ble vedtatt sist høst. Blir 2013 et roligere år på denne fronten, Kåre?

- Arbeidet med ny gudstjenesteliturgi tok en del tid i 2012. Dette året vil vi jobbe videre med relasjonen kirke – stat og ny kirkeordning. Dette blir viktige saker!

 

Kirkens hovedoppgave er å forkynne Guds Ord. På hvilke måter og i hvilken grad når Den Norske Kirke i Eigersund ut med Guds Ord til alle generasjoner?

Som prost setter Kåre Erling stor pris på dåpssamtalene med familiene som bærer sine små til dåp. – Her når vi mange! Videre forkynnes Guds Ord gjennom ulike dåpsopplæringstiltak og ikke minst i konfirmasjonstiden. Ukentlig når vi mange gjennom gudstjenestene og andaktene på de ulike institusjonene. Jeg tror det likevel er viktig å stadig ha fokus på hvordan vi kan nå videre ut i den lokale menighet, avslutter Kåre som ser stort på de muligheten menighetene ukentlig står over for.


 
 

.