Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Omorganiseringen av prestetjenesten i Eigersund

Ny tjenesteordning for proster, som ble vedtatt i 2004 medførte at prostene overtok noe av biskopens oppgaver. Prosten skulle i sterkere grad være leder for prestene i det lokale prostiet. Her i Dalane har Den Norske Kirke sju menigheter: Egersund, Eigerøy, Helleland, Bjerkreim, Heskestad, Lund og Sokndal. Dalane ble det siste prostiet i Stavanger Bispedømme til å gjennomføre denne reformen. Men siden prostiet ikke har fått tilført flere presteressurser, innebærer det at Martin Kolstad også får sokneprest-ansvaret for Helleland menighet i tillegg til Eigerøy menighet.

Georg og Martin arbeider blant annet med ny gudstjenesteordning for menighetene.

Georg og Martin arbeider blant annet med ny gudstjenesteordning for menighetene.

 

SOKNEPRESTENE MARTIN OG GEORG


Martin - når du nå får mer ansvar på Helleland, hvordan påvirker det arbeidet ditt både på Helleland og Eigerøy?

- På Helleland vil jeg nå delta på menighetsrådsmøtene og i konfirmantarbeidet.
I tillegg deltar jeg på flere gudstjenester i Helleland kirke. Ikke minst når menigheten har det vi kaller ”faseutdelinger” som 4-års og 6-års bøker samt NT til 6.klasse, så blir det meg som i utgangpunktet blir prest, hvis det ikke kolliderer med Eigerøy. Dette medfører at jeg må kutte ned på enkelte oppgaver i Eigerøy menighet. Ellers blir de fleste kuttene tatt på fellesoppgaver som gjelder alle de tre menighetene, litt færre dåpssamtaler og andakter.

 

Georg – Egersund er jo en atskillig større menighet enn Helleland. Hvordan vil din arbeidssituasjon bli annerledes med omorganiseringen?

- Jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og fra 1.september 2013 vil Egersund menighet få ny sokneprest. Slik sett blir jeg en ”overgangsprest”. Menigheten og jeg har da ca 1 ½ år på oss til å forberede arbeidet for den permanente soknepresten for Egersund. Jeg kommer derfor til å gå inn i oppgaver som allerede ligger der og gjøre dem på en best mulig måte, framfor å starte nye. Men èn ide har jeg – i 2011 var jeg gullkonfirmant. Kanskje Egersund menighet også skulle jobbet fram en markering for de som konfirmerte seg for 50 år siden. Helleland har en slik markering knyttet til Bygdedagen hver høst.

 

Georg – du har vært sokneprest på Helleland siden 2001. Hva har Martin å glede seg til når han nå skal lede menigheten der?

- Først og fremst en fantastisk dugnadsånd som preger menigheten! På Helleland vil han møte mange trofaste eldre som har stått i tjenesten i mange år. Flere i menigheten har fått kongens fortjenestemedalje. Samtidig kan vi alle glede oss over framgang i barnearbeidet i menigheten. Siste året ble et nytt barnekor startet. Og så kan han se fram til arbeidet med å prøve å realisere et nytt menighetshus ved kirken.

 

Martin – for 5 ½ år siden startet du tjenesten i Eigerøy menighet. I 2008 markerte menigheten sine først 10 år som egen menighet. Hvilke utfordringer ser du at menigheten nå står overfor etter ”oppstartsfasen”?

- Først å fremst å få med flere! Menighet er ikke statisk. Mennesker blir eldre, folk flytter. Derfor har vi et kontinuerlig arbeid med å øke deltakelsen, å få med folk i oppgaver og tjenester. I tillegg vil jeg nevne dette med å vokse i dybden, i troen. Større kunnskap om og kjennskap til hvem Jesus er og hvilken betydning han og troen har for hverdagen.

Martin forteller om noe positivt som har skjedd i menigheten spesielt det siste året. Antall smågrupper (cellegrupper) har økt. Og nå deltar ca 50 personer til sammen i smågruppearbeidet. – Jeg har inntrykk av at mange trives i gruppene. Og gruppene får ofte oppgaver knyttet til gudstjenestene. Dette ser jeg på som en ressurs for menigheten.

 

Georg – Egersund ”sentrum” har en kirke samt to bedehus som driver sitt selvstendige arbeid. Dette kan skape ”spenninger”. Og samtidig har kirke og bedehusene et felles ønske om å nå byens befolkning med evangeliet. Hvordan skal Egersund menighet finne sin vei i byens kristne arbeid?

- Jeg synes Kåre Mjølhus har fått dette arbeidet inn i et godt spor. Noe jeg ønsker å videreføre. Det handler blant annet om å skape familievennlige gudstjenester. Egersund kirke har sine begrensninger. Slik sett trenger vi supplerings-gudstjenestene som G2-gudstjenestene i Misjonshuset representerer. Målet må være å bygge 1 menighet med variert tilbud. Slik sett står NMS/ Misjonshuset og Egersund menighet i et gjensidig avhengighetsforhold. Med Bedehuset har vi ikke samarbeid om selve gudstjenestene. Men prestene taler av og til på møter der, samt at vi samarbeider om blant annet Fellesmøtene i januar. Utfordringen for både kirke og bedehus vil uansett være å spørre oss hvordan vi kan være menigheter og forsamlinger for mennesker som søker å finne svar på sine eksistensielle spørsmål, å finne Gud og fellesskapet.

 

PROST KÅRE


Hvordan påvirker omorganiseringen av prestetjenesten i Eigersund din arbeidssituasjon?

- Jeg kommer fortsatt til å være menighetsprest med hovedvekt på Egersund, Eigerøy og Helleland i tillegg til litt prestetjeneste i prostiet. Hovedsakelig vil jeg nå få mer tid til selve prostefunksjonen, å lede prestetjenesten i prostiet. Jeg ønsker å komme rundt å besøke stab, menighetsråd samt delta i Eigersund kirkelige fellesråd selv om jeg ikke lenger fast skal være med i et menighetsråd. Gudstjenester, gravferder og bryllup vil gå som før.