Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

Av Norleiv Gudmestad

4 GRUNNPILARER

Diakoniplanen er bygget over fire grunnpilarer.

1 - Nestekjærlighet. Med barmhjertighet er vår utfordring nestekjærlighet gjennom forkynnelse/kurs og tilrettelegge for praktisk handling. Målet er allment diakonalt ansvar, og ønske om å få frivillige til å delta på ulike måter. Forbønn for arbeidet er viktig.

2 - Inkluderende fellesskap. Bygge et kristent fellesskap der man ser og blir sett, kan få hjelp og får bruke sine ressurser og nådegaver. At psykisk utviklingshemmede får praktisert sin tro. Se nye på gudstjenesten, og inkludere mennesker med annen nasjonalitet.

3- Vern om skaperverket. Skape holdninger til vern om alt menneskeliv, også fosteret. Gi vern til barn, med gode familieforhold. Forkynne og vise at vi alle har lik verdi, og er ønsket og elsket av Gud, som gir framtid og håp. Være gode forvaltere for Gud, og bli bevisst vårt eget ansvar i forhold til forbruk og levemåte. Være «profetisk røst» i lokalsamfunnet, med at miljøvern lokal også har global betydning.

4- Kamp for rettferdighet. Gjennom misjonsbefalingen befaler Jesus at vi skal forkynne evangeliet til alle mennesker. Gud vil vi skal dele godene våre. Vi må være solidariske med fattige og arbeide mot undertrykking lokalt og globalt. Vi må motarbeide stigmatisering, mobbing, vold, overgrep og korrupsjon. Vi må arbeide forebyggende mot rusproblemer hos unge og i familier med barn.

LOKALE DIAKONIPLANER

Med bakgrunn i Diakoniplanen har de enkelte menigheter utarbeidet lokale diakoniplaner. I Eigersund har de tre menighetene Egersund, Eigerøy og Helleland utarbeidet en felles plan, hvor en har tatt utgangspunkt i det arbeidet som allerede drives. Nye diakoniutvalg og menighetsråd er i disse dager i gang med evaluering av planen, som nå har vært virksom i to år. I forbindelse med samhandlingsreformen blir en nå i større grad utfordret til å samarbeide med andre i samfunnet vårt. Det legges derfor opp en helhetstenkning i samarbeid med spesialiserte diakonale institusjoner, med kommunen, lokale forsamlinger og andre frivillige organisasjoner i Eigersund. I dette arbeidet står diakonen vår sentralt.

bygdedag 2010

Helleland menighet har organisert besøkstjeneste for eldre. Ill.foto fra Bygdedag 2010. Foto: Oddny S. Frisk

Gjennom det diakonale arbeidet ønsker vi å praktisere troen i våre liv, slik Jesus lærte sine disipler. Som kirke og menighet kan vi skape en holdning, inspirere og legge til rette for det allmenne diakonale ansvar. Vi har alle et ansvar der vi bor, og vi må oppmuntre og inspirere til kontakt og omtanke når våre medmennesker møter sorg og krise. Dette gjelder våre naboer, kolleger og venner som har det vanskelig. I krisesituasjoner i lokalsamfunnet kan vi alle bidra med hjelp. Det er en forutsetning at menighetene samordner diakonien for å inspirere og utfordre til engasjement for vår neste. Hver enkelt har også et globalt ansvar, fordi vår egen livsstil og forbruk har betydning i den store sammenheng. (Kilder: Plan for diakoni i Den norske kirke, Lokal diakoniplan Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter) 

DIAKONIARBEIDET I HELLELAND

Helleland er ei lita og oversiktlig bygd hvor folk generelt er flinke til å ta vare på hverandre og stille opp for hverandre når noen trenger hjelp. I Helleland menighet deltar ca. 60 personer i forskjellige former for frivillig menighetsarbeid, som for eksempel besøkstjeneste, bønnetjeneste, barne- og ungdomsarbeid, kirkeskyss, ansvar for kirkekaffe, forsangere osv.

Diakoniutvalget organiserer en besøkstjeneste hvor 15-20 personer jevnlig går på besøk til eldre og ensomme som har vanskelig for å komme seg ut. I tillegg går både prester og diakon på hjemmebesøk ved behov. Menigheten har i mange år drevet en aktiv forbønnstjeneste. Ca. 30 forbedere sørger for at alle i bygda blir bedt for minst en gang i uken. Det er også utarbeidet en egen bønnefolder med bønneemner fra menighet, lokalmiljø, misjon, land og folk. 

BESØKSTJENESTE
Menigheten ønsker at alle som bor på Helleland skal kunne være del av et fellesskap. Noen har lite nettverk og trenger flere venner, og noen kommer seg, av ulike grunner, ikke mye ut. Derfor er vi opptatt av å knytte relasjoner mellom mennesker i menigheten, og gi følelse av fellesskap og tilhørighet. En av måtene å gjøre dette, er å ha en besøkstjeneste. Er du interessert i å gå på besøk til noen som trenger det? Vil du gjerne ha besøk? Eller vil du vite mer? Da kan du ta kontakt med Helleland menighet på mail kirkekontoret@ekf.no/tlf.: 51 46 33 30, eller med diakonarbeider Siri Johannessen på mail sirij@ekf.no/mobil: 408 21 787.
 
FORBØNNSGRUPPE
Bønn er viktig for vårt forhold til Gud, vårt forhold til andre, og for vår tro. Menigheten har en forbønnsgruppe som ukentlig ber for alle på Helleland. Vi vil gjerne ha flere som er med oss i tjenesten. Er dette noe du ønsker å være med på? Vil du vite mer? Eller har du noe du ønsker skal bes for? Da kan du ta kontakt med Helleland menighet på mail kirkekontoret@ekf.no/tlf.: 51 46 33 30, eller med diakonarbeider Siri Johannessen på mail sirij@ekf.no/mobil: 408 21 787.


ognatun 2010
Helleland menighet arrangerer menighetstur for alle aldersgrupper. Foto: Oddny S. Frisk

Diakoniutvalget arrangerer 4 samlinger i året for beboerne i «trygdeboligene». Selv om frammøte ikke alltid er like stort, så gir de som kommer uttrykk for at de setter pris på tiltaket. Her serveres god mat, gjerne varmrett, og med Ole som forsanger får vi også med oss et bordvers. Lysbilder, konkurranser og opplesning er faste programposter. Samtalen er også viktig.

En gang i måneden arrangeres samling for eldre på «Gamleheimen». I tillegg til flere misjonsforeninger er det også en husfellesskapsgruppe. Flere tilbud gis også i samarbeid med de andre menighetene i Eigersund, det gjelder f.eks. sorggrupper og tilbud til utviklingshemmede. 

Når det gjelder vern om skaperverket er det viktig at vi er gode forvaltere for Gud, og blir bevisst på vårt eget ansvar i forhold til forbruk og levemåte. Hedlandsbuen har nok vært vant til et liv i nøysomhet; det kan være en god arv å gi videre til nye generasjoner. Dermed blir det også noe å dele med andre i kampen for rettferdighet.

Menigheten støtter et jordbruksskoleprosjekt på Madagaskar i regi av Det Norske Misjonsselskap. Konfirmantenes innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp, og den årlige TV-aksjonen hvor menighetsråd sammen med flere organisasjoner tar ansvaret for innsamlingen i bygda, viser at bygda har mange trofaste givere. Det er også viktig å ta vare på alle frivillige medarbeidere. Derfor arrangeres det inspirasjonssamlinger både for besøkstjenesten og for barne- og ungdomsarbeidet. Vi har også plass til flere frivillige som vil bidra på Helleland.

 

.