Eigersund Kirkelige Fellesråd

Presten

Aktiviteter

Sokneprest Martin Kolstad  martin kolstad med snipp portrett.jpg
(Eigerøy og Helleland menigheter)

Under kan du lese et intervju med Martin fra det første året han var sokneprest i Eigerøy menighet. 


Siden dette ble skrevet har jeg også blitt sokneprest for Helleland menighet (fordi prosten ikke lenger skal være sokneprest etter prostereformen). 
Jeg sitter i begge menighetsrådene og har også hovedansvar for konfirmantarbeidet i både Eigerøy og Helleland menighet.

Jeg har også begravelser, vigsler, gudstjenester, institusjonsandakter, på samme måte som de andre prestene. 

Oversikten over folk og forhold i Eigersund er (naturlig nok) mye bedre nå enn da dette intervjuet ble skrevet i -07. Jeg stiller med fortsatt 100 % bak det jeg ble sitert på da, at det er viktig for meg at det er budskapet om Jesus og fellesskapet med ham som gjør en menighet attraktiv. 


Intervju 2007, etter 1/2 år i Eigersund:

Hvordan trives du "egentlig" i Egersund?

Etter hvert begynner jeg å bli bedre kjent i byen, både med geografien og menneskene her. Fortsatt er det mange ansikter jeg kjenner igjen uten å kunne navnet, men sånt kommer seg etter hvert. Jeg opplever å ha blitt godt mottatt og trives godt.

Du kom fra prestegjerning på Fitjar. Si litt om likheter og ulikheter mellom menighetene der og på Eigerøy.

Både menigheten på Fitjar og på Eigerøy er menigheter med et stort frivillig engasjement, noe jeg ser på som en stor ressurs. Vi har vel likevel en enda mer takknemlig situasjon på Eigerøy, både i mulighetene som ligger i arbeidskirken og i det at den kristne aktiviteten på Eigerøy i hovedsak er samlet rundt arbeidskirken. Samtidig gir dette oss en utfordring i det å virkelig være en kirke som favner alle både i bredde og dybde. En annen forskjell fra Fitjar er at jeg nå er ansatt i Dalane prosti. Det betyr i at selv om hovedvekten av min stilling er knyttet til Eigerøy menighet, er jeg også en del i Egersund og Helleland menigheter med gudstjenester og kirkelige handlinger.


Martin finner du på kontoret tirsdag-fredag.


Som prest på Eigerøy - hvilke utfordringer står menigheten overfor i å nå nye mennesker med budskapet om Jesus?

Det er en utfordring å favne bredt og skape ulike møteplasser der ulike mennesker kan møte evangeliet. Det er en stor utfordring å skape varme fellesskap der folk kan bli sett og ivaretatt, samtidig som vi presenterer evangeliet på en måte som gjør at de som hører det oppfatter at dette er relevant for deres liv. Jeg tror disse to utfordringene henger nøye sammen. Jeg tror for øvrig at dette er utfordringer som ikke bare gjelder Eigerøy menighet, men også de andre menighetene både i Dalane og i landet for øvrig.

Si litt om dine drømmer og visjoner for Eigerøy menighet.

Eigerøy menighet har formulert en visjon om at vi ønsker å være ”et attraktivt og smittende fellesskap i Jesu kjærlighet” Dette er en visjon jeg gjerne er med på. Samtidig er det viktig for meg at det som gjør menigheten attraktiv er Budskapet om Jesus og fellesskapet med ham. Dette har jo også mye med utfordringene jeg trakk fram i spørsmål 3 å gjøre. Jeg drømmer om og vil jobbe mot at Eigerøy menighet skal være en menighet der mange forskjellige mennesker kan finne seg til rette, der evangeliet om Jesus blir presentert og levd ut på en måte som gjør at folk opplever det relevant for sine liv, og der folk blir ivaretatt i et varmt og inkluderende fellesskap. Ikke småtteri – men det skal jo drømmer og visjoner heller ikke være! Familien Kolstad: Martin, Kristoffer og Elisabeth. Fra 2007.